Tài liệu bổ trợ Module 13. (English) Những bài đọc tham khảo có giá trị cao từ HBR, McKinsey ...

  • 3 kỹ thuật đặt mục tiêu mà các nhà quản lý phải tránh
  • Chọn ý tưởng như thế nào để công ty đầu tư
  • Khai thác tối đa chiến lược của công ty bạn
  • Nắm vững hệ thống quản lý
  • Kế hoạch chiến lược của bạn có lẽ không phải chiến lược hoặc ngay cả kế hoạch cũng không.

Đăng ký để xem tiếp …