Module 03: Trách nhiệm hoạch định chiến lược

  • Ai chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược?
  • Hoạch định và thực thi chiến lược
  • Yếu tố tác động chiến lược

Đăng ký để xem tiếp …