Module 06: Các Lựa Chọn Chiến Lược (Strategy Options) (2)

  • Sản phẩm/thị trường
  • Thị trường/nguồn lực
  • Định hướng cho từng phân khúc/thị trường
  • 4 Lựa chọn mục tiêu
  • 8 định hướng chiến lược thị trường
  • Chiến lược theo SWOT
  • Định hướng chiến lược và phương thức cạnh tranh

Đăng ký để xem tiếp …