Module 08: Phân Tích Chu Kỳ Thị Trường Của Sản Phẩm (Product Market Life Cycle) (2)

  • Đặc điểm của từng giai đoạn chu kỳ thị trường
  • Chu kỳ thị trường: Sản phẩm và Thương hiệu.
  • Case study
  • Chu kỳ thị trường: Tác động đối với đầu tư.
  • Chu kỳ thị trường: Các chiến lược marketing khác nhau cho từng giai đoạn thị trường.

Đăng ký để xem tiếp …