Module 08: Xây Dựng Kịch Bản Chiến Lược (chuẩn bị cho những tình huống khả dĩ trong tương lai) (2)

  • Các giả định cơ bản cần thiết cho việc hoạch định
  • Xây dựng kịch bản bằng trực giác
  • Đánh giá các kịch bản

Đăng ký để xem tiếp …