Bài 11 Module 16: Kỹ Năng Bán Hàng. (2)

  • Huấn luyện nhân viên bán hàng
  • Các kỹ năng bán hàng
  • Các bước bán hàng
  • Nguồn tìm khách hàng tiềm năng
  • Tiếp xúc đầu tiên
  • Xử lý phản biện
  • Chốt sales và theo đuổi
  • Trong cuộc đàm phán
  • Sau cuộc đàm phán

Đăng ký để xem tiếp …