Bài 12 Module 11: Kỹ Năng Kèm Cặp Và Phát Triển Nhân Viên Sales Của Sales Manager. (3)

 • Tiêu chí chất lượng của một chương trình coach thành công
 • Tiêu chuẩn năng lực coach
 • Phong cách coach
 • Đưa ra ý kiến nhận xét
 • Mô hình coach cho sales
 • Hệ thống 4Mat
 • Coach trước cuộc hẹn khách hàng
 • Kiểm điểm sau cuộc đi thăm khách hàng
 • Đánh giá kết quả
 • Sức mạnh của bằng chứng
 • Ví dụ về phân tích và giải quyết vấn đề
 • Thảo luận đánh giá trình độ kỹ năng
 • Kế hoạch phát triển bản thân
 • Tài liệu tham khảo

Đăng ký để xem tiếp …