Bài 4 Module 16: Chiến Lược Thâm Nhập (hay phát triển) Kênh Phân Phối.

  • Chiến lược thâm nhập điểm bán
  • Thuyết trình bán hàng
  • Bán sự khác biệt
  • Mô hình chấp nhận sản phẩm mới (diffusion of innovation model)

Đăng ký để xem tiếp …