Bài 06 Module 16: Vận Hành Bộ Máy Bán Hàng.

  • Thiết lập một tổ chức bán hàng
  • Nguyên tắc tổ chức bán hàng
  • Vận hành tổ chức bán hàng
  • Thiết kế chính sách bán hàng
  • Tuyển dụng và lựa chọn nhân viên bán hàng
  • Hội nhập nhân viên bán hàng mới
  • Tiêu chuẩn thành tích bán hàng và hệ thống báo cáo
  • Động viên và phát triển đội ngũ bán hàng
  • Giám sát nhân viên bán hàng
  • Phân tích thời gian - nhiệm vụ

Đăng ký để xem tiếp …