Bài 08 Module 16: Tổ Chức Hệ Thống Phân Phối

 • Kênh phân phối là gì?
 • Vai trò, chức năng của kênh phân phối
 • Vai trò trung gian của nhà phân phối
 • Chức năng của phân phối
 • Cấu trúc tổ chức của kênh phân phối
 • Phân phối trực tiếp và phân phối gián tiếp
 • Phân phối hàng tiêu dùng (B2C)
 • Phân phối hàng công nghiệp (B2B)
 • Các phương án tổ chức kênh phân phối khác
 • Các thành phần trung gian của kênh phân phối
 • Hình thức hoạt động của kênh phân phối

Đăng ký để xem tiếp …