Bài 09 Module 16: Khai Thác Hiệu Quả Kênh Phân Phối.

  • Quan hệ trong kênh phân phối
  • Mâu thuẫn trong kênh phân phối
  • Nguyên nhân gây mâu thuẫn trong kênh phân phối
  • Quản lý các mâu thuẫn trong kênh phân phối
  • Tối ưu hóa kênh phân phối

Đăng ký để xem tiếp …