Bài 01 Module 17: Vai Trò và Tầm Quan Trọng Của Chuỗi Cung Cấp.

  • Tại sao cần học quản lý Chuỗi cung cấp?
  • Chuỗi cung cấp là gì?
  • Tham khảo: Chuỗi cung cấp của Coca-Cola, Pepsi, Beer Game
  • Mô hình chuỗi cung cấp của một dây chuyền sản xuất xe hơi
  • Mô hình một chuỗi cung cấp kết nối
  • Ý nghĩa chiến lược của công tác quản lý chuỗi cung cấp.