Tài liệu bổ trợ Module 17. (English) Những bài đọc tham khảo có giá trị cao từ HBR, McKinsey ...

  • Một cách đơn giản hơn để hiện đại hóa chuỗi cung cấp của bạn
  • Cơ sở hạ tầng thông tin thiết yếu cho chuỗi cung cấp
  • Chuyển đổi số đang thay đổi các mối quan hệ trong chuỗi cung cấp
  • Chuỗi cung trong cho tương lai
  • Chuyển một chuỗi cung cấp thành một cổ máy đổi mới sáng tạo như thế nào?
  • Walmart Canada đã dùng blockchain để xử lý những khó khăn của chuỗi cung cấp như thế nào?

Đăng ký để xem tiếp …