Bài 03 Module 17: Thách Thức Của Công Tác Tối Ưu Hóa Chuỗi Cung Cấp.

  • Những thách thức thường gặp phải khi tối ưu hóa chuỗi cung cấp.
  • Các cấp độ quyết định đối với một chuỗi cung cấp
  • Các vấn đề chủ yếu khi thiết lập một chuỗi cung cấp.

Đăng ký để xem tiếp …