Bài 04 Module 17: Các Loại Chuỗi Cung Cấp Cơ Bản

  • Thông tin, sự bất ổn định của thị trường và vai trò của kho
  • 3 loại chuỗi cung cấp cơ bản
  • Qui trình sản xuất so với qui trình chuỗi cung cấp

Đăng ký để xem tiếp …