Bài 07 Module 17: Liên Tục Rút Ra Bài Học Và Cải Tiến Chuỗi Cung Cấp

  • Cải tiến dần so với cải tiến nhảy vọt
  • Thế nào là một tổ chức học hỏi
  • Định nghĩa của học
  • Học vòng lặp đơn (giải quyết hiện tượng)
  • Học vòng lặp kép (giải quyết gốc rễ)
  • Học kết hợp cả đơn và kép.
  • Mô hình xu hướng học (LPM)
  • Từ học vòng lặp đơn đến học vòng lặp kép