Bài 08 Module 17: Hoạch Định Hoạt Động Chuỗi Cung Cấp. (2)

  • Lưu đồ Chuỗi cung cấp
  • Hoạch định chuỗi cung cấp: who, what, when
  • Chuỗi hoạt động của một qui trình sản xuất
  • Các nội dung chính của kế hoạch chuỗi cung cấp
  • Hoạch định cho tình huống có sự hạn chế (constraint-based)

Đăng ký để xem tiếp …