Tài liệu đọc

Tài liệu bổ trợ Module 2. (English) Những bài đọc tham khảo có giá trị cao từ HBR, McKinsey ...

  • 7 ngạc nhiên cho vị tân CEO
  • CEO ngoài có thể quản lý công ty gia đình không?
  • Thay đổi lãnh đạo - Vai trò của HĐQT
  • Người sáng lập nên giữ vị trí CEO trong bao lâu?
  • Giải quyết vấn đề thừa kế bằng cách phát triển nhân tài
  • Vai trò của CEO trong việc tái lập mô hình kinh doanh
  • Con đường nhanh nhất đi đến vị trí CEO

Đăng ký để xem tiếp …