Bài 01 Module 11: Kiểm Điểm Kết Quả Thực Hiện Kế Hoạch Kinh Doanh (Business Performance Review) (2)

  • Báo cáo của Phòng Kinh doanh (bao gồm các chức năng của Phòng Kinh doanh, trình bày trên file xlsx)

Đăng ký để xem tiếp …