Tài liệu bổ trợ Module 11. (English) Những bài đọc tham khảo có giá trị cao từ HBR, McKinsey ...

  • 6 cách làm cho việc kiểm điểm thành tích công bằng hơn
  • Các cuộc họp kiểm điểm hoành tráng là một sự lãng phí thời gian.
  • Các bước cần thiết để định hình việc quản lý thành tích trong tương lai.
  • Thực hiện kiểm điểm thành tích sao cho hiệu quả?
  • Doanh nghiệp gia đình của bạn có nên có chính sách "không dâu rễ"?
  • Cuộc cách mạng về quản lý thành tích
  • Tại sao chúng ta luôn cần phải đánh giá kết quả công việc theo định kỳ?

Đăng ký để xem tiếp …