Bài 01 Module 15: Quản Lý Chức Năng Marketing

  • Hoạt động chức năng marketing trong bức tranh quản trị chiến lược
  • Hoạt động marketing chiến lược (strategic marketing activities)
  • Hoạt động marketing vận hành (operational marketing activities)
  • Đo lường hiệu quả của hoạt động marketing