Bài 10 Module 18: Quản Lý Năng Lực Doanh Nghiệp (Competency Management) (05)

I. Competency Management

  • Vai trò và tầm quan trọng của Năng lực
  • Hồ sơ Năng lực và mục đích sử dụng
  • Lợi ích cho doanh nghiệp và lợi ích cho nhân viên
  • Thị trường và khách hàng
  • Định nghĩa năng lực theo từng cấp độ
  • Huấn luyện để phát triển năng lực
  • Cấu trúc của năng lực
  • Qui trình đánh giá năng lực
  • Kết hợp Đánh giá năng lực (CF) với Đánh giá thành tích (GPA) và Kế hoạch phát triển bản thân (IDP)

Đăng ký để xem tiếp …