Bài 11 Module 18: Quản Lý Hiệu Quả Làm Việc (Performance Management) (03)

I. Performance Management

  • Qui trình Quản lý Hiệu quả Làm việc
  • Định nghĩa Hiệu quả Làm việc
  • Mô hình Nhân sự và Hiệu quả Làm việc
  • Chuỗi hoạt động Quản lý Hiệu quả Làm việc
  • Tổng quan về Đánh giá Hiệu Quả làm việc
  • Qui trình Quản lý Hiệu quả Làm việc của Cá nhân
  • Đặt ra mục tiêu
  • Hiệu quả làm việc và Xếp loại thành tích
  • Nguyên tắc về Thưởng Thành tích
  • Giới thiệu biểu mẫu sử dụng cho việc Đánh giá Hiệu quả Làm việc

Đăng ký để xem tiếp …