Bài 12 Module 18: Bản Mô Tả Công Việc Phản Ánh Chiến Lược Nhân Sự (Job Description) (04)

  • Nội dung cần có trên bản Mô tả Công việc.
  • Hướng dẫn thiết lập bản Mô tả Công việc.
  • Hướng dẫn kết nối các chính sách nhân sự vào tổ chức tuyển dụng nội bộ.