Bài 13 Module 18: Trả Công Và Phúc Lợi (2)

 • Chính sách trả công và phúc lợi phải win-win đối với cả hai bên.
 • Chương trình Trả công Tổng thể (total compensation)
 • Các hình thức trả công
 • Hình thức trả công tài chính và phi tài chính
 • Các yếu tố quyết định tính lương cho một vị trí
 • Các phương thức đánh giá vị trí công việc
 • Trả công và phúc lợi theo luật Việt Nam
 • Truyền thông về gói phúc lợi
 • Trả công với mục đích khuyến khích
 • Khuyến khích cá nhân, khuyến khích đội nhóm, và khuyến khích toàn công ty.
 • Trả công cho quản lý cấp cao.
 • Trả công cho các chuyên gia.
 • Trả công cho nhân viên bán hàng.

Đăng ký để xem tiếp …