Bài 15 Module 18: Quan Hệ Lao Động Đối Nội (internal employee relations)

  • Qui trình thiết lập kỹ luật kỹ cương tổ chức
  • Các lựa chọn tiếp cận thi hành kỹ luật
  • Tại sao khó áp dụng kỹ luật kỹ cương?
  • Đánh giá hiệu quả của chức năng Quản trị Nguồn Nhân lực
  • Thước đo hiệu quả nguồn nhân lực.

Đăng ký để xem tiếp …