Slide nội dung Module 18: Human Resource Management:

File 1: slide 1 đến slide 157
File 2: slide 158 đến slide 281

Đăng ký để xem tiếp …