Bài 2 Module 1: Sử Dụng Lịch Outlook

  • Hướng dẫn sử dụng lịch quản lý với Microsoft Outlook.
  • CEO Calendar

Học viên đăng nhập để xem nội dung ...

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Trang Năng Lực Lãnh Đạo thuộc Tinh Hoa Quản Trị là trang chuyên huấn luyện kỹ năng, hướng đến phát triển năng lực quản lý chuyên nghiệp như các CEO nước ngoài và khu vực!

Follow us: