Bài 02 Module 18: Văn hóa công ty (Corporate Culture) (1)

  • Văn hóa công ty là gì? Hình thành từ đâu?
  • Những yếu tố tác động đến văn hóa công ty
  • Ảnh hưởng từ đội nhóm
  • Ảnh hưởng từ phong cách của người lãnh đạo.
  • Ảnh hưởng từ đặc điểm tổ chức
  • Ảnh hưởng từ các chính sách, qui trình quản lý
  • Khi nào văn hóa công ty thay đổi?

Đăng ký để xem tiếp …