Bài 03 Module 18: Cấu Trúc Tổ Chức Chức Năng HR Management (2)

  • Cấu trúc tổ chức chức năng HR Management đối với công ty nhỏ.
  • Cấu trúc tổ chức chức năng HR Management đối với công ty tầm trung.
  • Cấu trúc tổ chức chức năng HR Management đối với công ty lớn/tập đoàn đa ngành.
  • Xu hướng cải tổ của chức năng HR Management trong doanh nghiệp.
  • Chức năng HR và qui chuẩn đạo đức

Đăng ký để xem tiếp …