Bài 04 Module 18: Vai Trò Chiến Lược Của HR Management (2)

  • HR Management trong chiến lược doanh nghiệp.
  • Hoạt động của Quản trị Nguồn Nhân lực chiến lược.
  • Những yếu tố ảnh hưởng đến dự báo HR Management.
  • HR Management đóng góp vào hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
  • HR Management tạo ra giá trị cho cổ đông.
  • Các chức năng chủ yếu của HR Management.

Đăng ký để xem tiếp …