Bài 06 Module 18: Phân Tích Vị Trí Công Việc (job analysis) (3)

  • Tại sao cần phải phân tích vị trí công việc?
  • Thông tin cần thiết để thực hiện Phân tích Vị trí Công việc.
  • Các phương thức phân tích phổ biến
  • Các bước thực hiện Phân tích Vị trí Công việc.
  • Tại sao cần mở rộng bản Mô tả Công việc
  • Khi nào thì cần thực hiện Phân tích Vị trí Công việc
  • Các cách tiếp cận Phân tích Vị trí Công việc

Đăng ký để xem tiếp …