Bài 07 Module 18: Chiêu Mộ Và Tuyển Chọn Nhân Sự (Recruitment & Selection) (1)
I. Chiêu Mộ Nhân Sự

 • Mục đích, mục tiêu của hoạt động Chiêu Mộ và Tuyển Chọn Nhân sự.
 • Qui trình Chiêu Mộ và Tuyển Chọn Nhân sự.
 • Giải pháp thay thế cho tuyển dụng mới
 • Phân tích môi trường nguồn nhân lực bên ngoài công ty.
 • Phân tích môi trường nguồn nhân lực bên trong công ty.
 • Các phương thức tuyển dụng nội bộ.
 • Các nguồn cung nhân sự từ bên ngoài.
 • Các phương thức tuyển dụng bên ngoài.
 • Tuyển dụng online - thuận lợi và thách thức.
 • Khi nào thì nên và khi nào thì không nên thực hiện tuyển dụng online.
 • Cải tiến chất lượng phỏng vấn.

Đăng ký để xem tiếp …