Bài 07 Module 18: Chiêu Mộ Và Tuyển Chọn Nhân Sự (Recruitment & Selection) (8)
II. Tuyển Chọn Nhân Sự

  • Qui trình chuẩn của hoạt động tuyển chọn nhân sự.
  • Những yếu tố ảnh hưởng đến qui trình tuyển chọn.
  • 7 bước của qui trình tuyển chọn, sàn lọc nhân sự.
  • Các loại test thường được sử dụng trong quá trình tuyển chọn nhân sự.
  • Kỹ thuật phỏng vấn
  • Các loại câu hỏi phỏng vấn ứng viên
  • Phương thức thực hiện phỏng vấn
  • Xác minh nhân sự
  • Những hệ quả của việc tuyển dụng sai người.
  • Các hoạt động liên quan đến quá trình Chiêu mộ và Tuyển chọn Nhân sự.

Đăng ký để xem tiếp …