Bài 08 Module 18: Huấn Luyện và Phát Triển Nhân Sự (Training & Development) (11)

I. Huấn luyện và Phát triển Nhân lực

 • Xu hướng chung của hoạt động Huấn Luyện và Phát Triển Nhân Sự.
 • Qui trình Huấn luyện và Phát triển nhân lực
 • Tương quan giữa những thay đổi trong hoạt động doanh nghiệp với Huấn luyện và Phát triển Nhân lực
 • Xác định nhu cầu Huấn luyện và Phát triển
 • Mục tiêu Huấn luyện và Phát triển
 • Phương thức Huấn luyện và Phát triển nhân lực
 • Phát trển kế thừa nhân sự Quản lý
 • Huấn luyện nhập môn cho nhân sự kỹ thuật chuyên môn
 • Huấn luyện cho nhân sự khối vận hành
 • Triển khai các chương trình hoạt động của Quản trị Nguồn Nhân lực
 • Đánh giá hiệu quả các chương trình Quản trị Nguồn Nhân lực
 • Hội nhập nhân viên mới
 • Phát triển tổ chức

Đăng ký để xem tiếp …