Bài 09 Module 18: Phân Tích Doanh Nghiệp Để Hoạch Định Phát Triển (Analyse Your Business) (04)

I. Tăng Trưởng Và Phát Triển Của Doanh Nghiệp

  • Các yếu tố quyết định khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
  • Nhận dạng của công ty
  • Thị trường và khách hàng
  • Nghề nghiệp chuyên môn
  • Cấu trúc tổ chức
  • Sản phẩm và dịch vụ
  • Nhân sự và nguồn lực
  • Hiệu quả hoạt động và viễn cảnh
  • Thay đổi và sự phát triển của doanh nghiệp
  • Năng lực của doanh nghiệp

Đăng ký để xem tiếp …